?

Log in

No account? Create an account
Een slotje op mijn leven - Ik ook van jou [entries|archive|friends|userinfo]
Marieke

[ website | deviantart ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een slotje op mijn leven [Nov. 15th, 2005|08:27 pm]
Marieke
Image hosted by Photobucket.com

Ik zucht. Ik zucht heel diep. Ik zeg: "Ik ook van jou."
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: debje
2005-11-16 10:29 pm (UTC)
Mag ik je weer adden? (A) X
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 03:38 pm (UTC)
Natuurlijk! :D
(Reply) (Parent) (Thread)