?

Log in

Een slotje op mijn leven - Ik ook van jou [entries|archive|friends|userinfo]
Marieke

[ website | deviantart ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een slotje op mijn leven [Nov. 15th, 2005|08:27 pm]
Marieke
Image hosted by Photobucket.com

Ik zucht. Ik zucht heel diep. Ik zeg: "Ik ook van jou."
LinkReply

Comments:
From: x_ikookvanjou
2005-11-16 07:57 am (UTC)
Grappig een paar maanden terug wou ik ook een account maken maar die heet ikookvanjou_ want mijn emailadres is ook al 2 jaar zo :o) lol, ik gebruik die LJ 'nog' niet, denk ik! Maar ik add je!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-16 03:59 pm (UTC)
Hahaha grappig! :D
Ik add je terug!
(Reply) (Parent) (Thread)