?

Log in

No account? Create an account
Een slotje op mijn leven - Ik ook van jou [entries|archive|friends|userinfo]
Marieke

[ website | deviantart ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Een slotje op mijn leven [Nov. 15th, 2005|08:27 pm]
Marieke
Image hosted by Photobucket.com

Ik zucht. Ik zucht heel diep. Ik zeg: "Ik ook van jou."
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: true_face
2005-11-17 01:36 pm (UTC)
IK WIL JE!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ikookvanjou
2005-11-17 03:39 pm (UTC)
IK ADD JE WEER TJIK!
(Reply) (Parent) (Thread)